Povinnosť úhrady nákladov pri neprevzatí zásielky na dobierku

Objednaním tovaru z online obchodu Herba-Produkty.sk a potvrdením odoslania objednávky je uzatvorená platná kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Odstúpením od kúpnej zmluvy je teda možné v zákonom daných dôvodoch.

Pre odoslanie objednávky je potrebné kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“.

Tým bol kupujúci (spotrebiteľ) pred uzavretím objednávky oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu podľa § 4, ods. 2. zákona č. 102/2014 Zb. t.j. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako kupujúci máte teda povinnosť zaplatiť kúpnu cenu a objednanú vec prevziať. Túto povinnosť vám ukladá § 588 zákona č. 40/1964 Zb.

Neprevzatím zásielky bez udania dôvodu teda dochádza k porušeniu kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho podľa § 588 zákona č. 40/1964 Zb. a vzniká tým povinnosť uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu t.j. náklady na prepravu tovaru a uskladnenie u prepravnej spoločnosti, ktoré musel predávajúci uhradiť podľa § 420, § 442, § 592 a § 593 zákona č. 40/1964 Zb.

Pokiaľ si zásielku kupujúci bez udania dôvodu neprevezme, jedná sa z jeho strany o porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci týmto nesie zodpovednosť za škodu, ktorá vzniká predajcovi. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady vynaložené na zaslanie, uloženie a vrátenie balíka prepravnou spoločnosťou.